EX-Belysning

EX-Belysning

Ex Klassificering

Retina har lång erfarenhet från de mest extrema Ex-områderna i Nordsjön.

Alla Ex-produkter måste certifieras av en EU godkänd tredje part. Certifieringen görs enligt gällande europeiska föreskrifter.

Explosionsfarliga områden är indelade i 3
olika zoner:

Zon 0 Explosionsfarliga gaser förekommer kontinuerligt över en lång period.
Zon 1 Explosionsfarliga gaser förekommer under normala driftsförhållanden.
Zon 2 Explosionsfarliga gaser förekommer i undantagsfall och då korta perioder.

Retina har armaturer som är för Zon 1 (Ex-e) och Zon 2 (Ex-n).

Dessa zoner kan delas in i temperaturgrupper beroende på vilka typer av gaser som kan uppstå i området. Temperaturgruppen anger maximal tillåten temperatur i området. Glamox har armaturer certifierade för temperaturgrupperna

T3: Max temperatur 200°C
T4: Max temperatur 135°CT5: Max temperatur 100ºC
T5: Max temperatur 100ºC

Gaserna som uppträder i dessa zoner sorteras i grupper i förhållande till den tändenergi som skall till för att antända dem. Retina Ex armaturer är certifierade enligt IIC som är den strängaste av dem.

ATEX
Retina armaturer är certifierade i hänvisning till EU:s ATEX direktiv (94/9/EC) som trädde i kraft fr.o.m. 1 juli 2003. Armaturerna är därmed certifierade enligt sista utgåvan av standarden EN50014, EN50021 och EN50019.